Tel: 638 88 19 41

El Soci

Podran formar part del Consell, com a membres associats, les persones físiques o jurídiques que així ho decideixin. Tanmateix, també poden ser-ho les Associacions sectorials d’empreses que per territori o activitat actuïn a la comarca d’Osona, tant si hi tenen o no el seu domicili social i estiguin legalment constituïdes i les empreses que no formin part de cap de les Associacions sectorials que per territori o activitat actuïn a la Comarca d’Osona o que formant-ne part tinguin unes característiques especials per la seva activitat, volum econòmic, nombre de treballadors, etc.

 

Adquisició de la condició de membre

- Les Associacions i les empreses que vulguin ésser membres del Consell ho demanaran per escrit al Comitè Executiu al qual li entregaran tota la documentació que el seu Secretari consideri necessari per comprovar que reuneix les condicions per a la seva afiliació.

- La presentació de la seva sol·licitud d’admissió com a nou membre, comporta per a aquest el coneixement previ, l’acceptació i l’acatament dels Estatuts del Consell Empresarial d’Osona i de les normes de funcionament adoptats vàlidament fins al moment pels òrgans de govern del Consell.

- El Comitè Executiu en la primera reunió que celebri des de que rebi la sol·licitud decidirà sobre l’admissió del nou membre, al qual dintre del termini de dos mesos des de la presentació de la seva sol·licitud li comunicarà fefaentment la seva resolució i si aquell, dintre del citat període no rep cap comunicació del Comitè Executiu passarà a ser membre de ple dret del Consell.
    

El nou membre des de la data de la seva admissió haurà de complir els deures i les obligacions que comporti la seva condició d’afiliat del Consell.

Les persones jurídiques membres del Consell comunicaran al Comitè Executiu els noms i les altres dades que siguin necessàries de les persones físiques que les representin en els òrgans del Consell i que participin en les seves activitats.      

 

Els socis del Consell

- Seran informats de les activitats i actuacions que configurin la vida del Consell.

- Podran participar en els actes i activitats que organitzi el Consell i, en la forma que sigui determinada, en aquelles en les quals el Consell col·labori o participi.

- Podran sol·licitar i obtenir del Consell l’assessorament adequat i l’assistència que cal en totes aquelles qüestions que tinguin relació o que derivin de la seva condició de membres.

- Presentar, informar i platejar al Consell tots els temes que puguin ser d’interès general o col·lectiu per al seu estudi i tots els problemes específics d’activitat sectorial o d’àmbit territorial que, necessitin l’actuació o col·laboració del Consell en la seva resolució.

- Accedir i utilitzar, en la forma que es determini, els serveis que el Consell posi a la disposició del seus membres, ja siguin els oferts a través d’entitats promogudes o els que els ofereixi en qualitat de serveis contractats o concertats.

 

Tipus de soci

El Consell Empresarial d'Osona te dues tipologies de socis:


SOCIS.  El soci que paga la quota que per taula acordada per l'Assemblea General li correspon i que va en funció del número de treballadors de la seva empresa.

SOCI COL.LABORADOR. És aquell soci que per la seva implicació en el projecte del Consell Empresarial d’Osona com entitat dinamitzadora de l'economia comarcal col.labora amb la nostra entitat de diferents maneres: ja sigui ajudant amb la gestió, ja sigui fent aportacions econòmiques, ja sigui aportant contingut a les jornades.

Aquesta segona figura està reservada a determinats casos especials.

Ser soci del Consell Empresarial és:
- Formar part de l’associació empresarial de la comarca d’Osona.
- Sumar per ser cada cop més influents.
- Tenir un espai de reflexió empresarial.

 

Contacta amb nosaltres

* Tots els camps son obligatoris

calcula el resultat de la operació i demostra que ets humà

4+1=
Resultat:

Situació

Contacte

Edifici "El Sucre", C/ Historiador Ramon d'Abadal i Vinyals, número 5, primera planta. 08500 Vic. Tel: 638 88 19 41.

cedosona@cedosona.org

Política de cookies

Avís legal

Comparteix el contingut